Anthony Bourdain jedna z najbardziej interesujących osobowości telewizji i świata kuchni. Kochał podróże, kochał jedzenie i kochał poznawać ludzi. Prowadził wspaniałe programy w których pokazywał wyjątkowe potrawy i wyjątkowe miejsca. Zachęcał nas do odkrywania nieznanego, do zejścia z głównych szlaków turystycznych miast i wejścia w miejsca mniej znane, mniej uczęszczane lecz pełne smaków, aromatów i ciekawych ludzi.

Jako szef kuchni i autor programów telewizyjnych: A Cook’s Tour (2002–2003), Anthony Bourdain: No Reservations (2005), The Layover (2011–2013), Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2014) i Jeremiah Tower: The Last Magnificent (2016), o jedzeniu wiedział i uczył nas wiele.

Jednak uczył nas też wiele o samych podróżach i tego nie możemy zapomnieć. Uczył nas byśmy podróżowali z otwartym sercem i umysłem, byśmy podróżowali bez strachu!

Poniżej znajdziesz 13 ciekawych przemyśleń Antonego Bourdaina – o podróżach.

 1. “If you’re twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel — as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them — wherever you go.”

  Jeśli masz dwadzieścia dwa lata, sprawność fizyczną, jesteś głodny nauki i bycia lepszym, zachęcam Cię do podróżowania – tak daleko i tak szeroko jak to możliwe. Śpij na podłogach jeśli musisz. Dowiedź się, jak żyją inni ludzie i jak jedzą i gotują. Ucz się od nich – gdziekolwiek jesteś.

 2. “Do we really want to travel in hermetically sealed popemobiles through the rural provinces of France, Mexico and the Far East, eating only in Hard Rock Cafes and McDonald’s? Or do we want to eat without fear, tearing into the local stew, the humble taqueria’s mystery meat, the sincerely offered gift of a lightly grilled fish head? I know what I want. I want it all. I want to try everything once.”

  Czy naprawdę chcemy podróżować w zamkniętych papamobilach przez prowincję Francji, Meksyku i Dalekiego Wschodu, jedząc tylko w Hard Rock Cafe i McDonald’s? Czy też chcemy jeść bez strachu, wgryzając się w miejscowy gulasz, tajemnicze mięso taquerii (meksykańskie danie) czy szczerze ofiarowane lekko grillowane mięso z rybiej głowy? Wiem czego chcę. Chcę raz wszystkiego spróbować.

 3. “If I’m an advocate for anything, it’s to move. As far as you can, as much as you can. Across the ocean, or simply across the river. The extent to which you can walk in someone else’s shoes or at least eat their food, it’s a plus for everybody. Open your mind, get up off the couch, move.”

  Jeśli jestem zwolennikiem czegokolwiek, to ruchu – podróży. Tak daleko jak się da, tak często jak można. Na drugą stronę oceanu, lub po prostu na drugą stronę rzeki. Możliwość poznania kogoś lub przynajmniej poznanie tego co je, to plus dla wszystkich. Otwórz swój umysł, wstań z kanapy i rusz się.

 4. “Nothing unexpected and wonderful is going to happen if you have an itinerary in Paris filled with the Louvre and the Eiffel Tower.”

  Nic niezwykłego ani wspaniałego nie wydarzy się jeśli masz trasę w Paryżu zaplanowaną na Louvre i Wieżę Eiffla.

 5. “I learned a long time ago that trying to micromanage the perfect vacation is always a disaster. That leads to terrible times.”

  Dawno temu nauczyłem się, że próbowanie zaplanowania najmniejszych chwil na perfekcyjnych wakacjach jest zawsze porażką. To prowadzi do okropnych chwil.

 6. I’m a big believer in winging it. I’m a big believer that you’re never going to find perfect city travel experience or the perfect meal without a constant willingness to experience a bad one. Letting the happy accident happen is what a lot of vacation itineraries miss, I think, and I’m always trying to push people to allow those things to happen rather than stick to some rigid itinerary.”

  Wierzę w to. Jestem głęboko przekonany, że nigdy nie odnajdziesz idealnej podróży po mieście lub idealnego posiłku bez ciągłego bycia gotowym na tą złą. Wydaje mi się, że pozwolenie na szczęśliwy przypadek, jest tym czego brakuje wielu planom wakacyjnym i zawsze staram się nakłonić ludzi do tego (szczęśliwego przypadku), aby się wydarzył niż żeby trzymali się sztywno planu.

 7. “When dealing with complex transportation issues, the best thing to do is pull up with a cold beer and let somebody else figure it out.”

  W przypadku skomplikowanych problemów z transportem, najlepiej jest napić się zimnego piwa i pozwolić innym rozwiązać ten problem.

 8. “It’s an irritating reality that many places and events defy description. Angkor Wat and Machu Picchu, for instance, seem to demand silence, like a love affair you can never talk about. For a while after, you fumble for words, trying vainly to assemble a private narrative, an explanation, a comfortable way to frame where you’ve been and what’s happened. In the end, you’re just happy you were there — with your eyes open — and lived to see it.”

  To irytująca rzeczywistość, w której wiele miejsc i wydarzeń sprzeciwia się opisowi. Na przykład Angkor Wat i Machu Picchu wydają się domagać ciszy, jak romans o którym nigdy nie można rozmawiać. Chwilę po tym szukasz słów, próbujesz usilnie stworzyć prywatną narrację -opis, wyjaśnienie, wygodną ramę by opisać miejsce w którym byłeś. Na końcu jednak jesteś poprostu szczęśliwy, że tam byłeś – widziałeś je na własne oczy – i żyłeś, by to zobaczyć.

 9. “It seems that the more places I see and experience, the bigger I realize the world to be. The more I become aware of, the more I realize how relatively little I know of it, how many places I still have to go, the more there is to learn. Maybe that’s enlightenment enough; to know that there is no final resting place of the mind; no smug clarity. Perhaps wisdom…is realizing how small I am, and unwise, and how far I have yet to go.”

  Wygląda na to, że im więcej miejsc widzę i doświadczam, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jaki jest świat. Im więcej sobie uświadamiam, tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak mało wiem o tym, jak wiele miejsc muszę jeszcze zobaczyć, jak wiele jeszcze jest tam do nauczenia się. Może to wystarczające oświecenie; wiedzieć, że nie ma ostatecznego miejsca spoczynku umysłu; brak jasnego zadowolenia z siebie. Być może mądrość…to uświadomienie sobie jak mały jestem, jak niemądry, i jak daleko muszę się jeszcze udać.

 10. “It’s those little human moments that stick with you forever, the random acts of kindness.”

  To te małe ludzkie chwile zostają z Tobą na zawsze, te przypadkowe akty dobroci.

 11. “To be treated well in places where you don’t expect to be treated well, to find things in common with people you thought previously you had very, very little in common with, well that can’t be a bad thing.”

  Być dobrze traktowanym w miejscach, w których się tego nie spodziewasz, Znaleźć coś wspólnego z ludźmi, o których wcześniej myślałeś, że macie razem bardzo bardzo mało wspólnego, właśnie to nie może być czymś złym.

 12. “As you move through this life and this world you change things slightly, you leave marks behind, however small. And in return, life — and travel — leaves marks on you. Most of the time, those marks — on your body or on your heart — are beautiful. Often, though, they hurt.”

  Poruszając się w tym życiu i w tym świecie, nieznacznie się zmieniasz, pozostawiasz ślady, chodźby niewielkie. W zamian życie – i podróż- pozostawia ślady na Tobie. Najczęściej te ślady – na ciele i sercu – są piekne. Często jednak ranią.

 13. “Travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind.”

  Podróż nie zawsze jest wspaniała. Nie zawsze jest wygodna. Czasami bywa bolesna, nawet łamie serce. Ale to dobrze. Podróż Cię zmienia; powinna Cię zmienić. Pozostawia ślady w pamięci, w świadomości, w sercu i na ciele. Weź coś ze sobą. Wierzę, że też zostawisz za sobą coś dobrego.

Artykuł na podstawie: https://matadornetwork.com/read/13-wisest-things-anthony-bourdain-said-travel/