Spis treści:

  1. Część 1 – Wstęp
  2. Część 2 – Regulamin użytkowania Travel.Globly.eu
  3. Część 3 – Ogólne Warunki Handlowe Travel.Globly.eu
  4. Część 4 – Ogólne Warunki Handlowe Partnerów Travel.Globly.eu

Na odrębnej podstronie przedstawiamy Politykę Prywatności.

Część 1 – Wstęp

Serwis internetowy Travel.Globly.eu to platforma rezerwacyjna pośrednicząca w sprzedaży usług turystycznych. 

Travel.Globly.eu nie jest stroną umowy świadczenia usług turystycznych oferowanych na platformie rezerwacyjnej przez Partnerów.

Użytkownik platformy rezerwacyjnej Travel.Globly.eu zawiera Umowę o usługach turystycznych bezpośrednio z oferentami usług turystycznych – Partnerami Travel.Globly.eu.

Rezerwacje ofert Partnerów dokonywane poprzez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym Travel.Globly.eu oraz Ogólnym Warunkom Handlowym oferentów usług turystycznych – Partnerów.

Serwis Travel.Globly.eu udostępnia platformę rezerwacyjną również Promotorom w zakresie promocji i pośredniczenia w sprzedaży usług turystycznych przedstawianym przez Partnerów. Użytkowanie platformy rezerwacyjnej przez Promotorów wymaga osobnych ustaleń i jest możliwe wyłącznie po weryfikacji dokonanej przez Travel.Globly.eu.


Część 2 – Regulamin użytkowania Travel.Globly.eu

Właścicielem i administratorem serwisu Travel.Globly.eu jest Remarco Waliczek Spółka Jawna, Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn.

1. Kto zarządza serwisem ?

Kontakt

E-mail: hello (at) globly.eu
Międzynarodowy numer telefonu: +48 509 694 441

2. Co obejmuje Regulamin użytkowania?

Regulamin użytkowania serwisu internetowego Travel.Globly.eu dotyczy wszelkich form użytkowania serwisu i funkcjonuje wspólnie z Poliyką prywatności dostępną na odrębnej podstronie.

Korzystanie z serwisu Travel.Globly.eu jest dozwolone każdej osobie odwiedzającej stronę internetową pod domeną Travel.Globly.eu.

Korzystanie z serwisu Travel.Globly.eu oznacza, że Użytkownik zapoznał się, w pełni zrozumiał, akceptuje zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie użytkowania, Ogólnych Warunkach Handlowych i Polityce prywatności Travel.Globly.eu.

3. Zawarcie umowy

Informacje, które przedstawiamy w serwisie Travel.Globly.eu nie stanowią oferty ze strony firmy Remarco Waliczek Spółka Jawna.

Wszelkie informacje umieszczone i opublikowane w naszym serwisie internetowym służą wyłącznie poglądowym celom informacyjnym.

Do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem oferującym usługi turystyczne dochodzi poprzez wysłanie przez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu zapytania o rezerwację i przyjęcie rezerwacji przez Partnera zgodnie z warunkami handlowymi Partnera.

Travel.Globly.eu nie występuje jako strona w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem oraz nie reprezentuje w umowie żadnej ze stron.

4. Ograniczona gwarancja

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i kompletności informacji zawartych w serwisie Travel.Globly.eu.

Nie dajemy jednak gwarancji kompletności, poprawności, aktualności czy przydatności danych przedstawianych w serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oraz usunięcia według własnego uznania treści przedstawianych w serwisie Travel.Globly.eu w dowolnym momencie i bez uprzedniej zgody. Usunięte treści

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do strony internetowej całkowicie lub w części lub uzależnienia dostępu do serwisu od spełnienia określonych warunków.

Nie dajemy gwarancji dostępności strony internetowej i nie bierzemy odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu lub problemy techniczne spowodowane działaniami osób trzecich oraz zdarzenia losowe.

5. Linki do portali zewnętrznych i treści osób trzecich

W serwisie Travel.Globly.eu znajdują się linki do portali zewnętrznych oraz stron internetowych osób trzecich takich jak Booking.com. GetYourGuide, Skyscanner etc.. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie zewnętrznych portali i stron internetowych. Korzystanie z tych portali i stron odbywa się na podstawie Regulaminów i Polityki prywatności zawartych na stronach i portalach zewnętrznych. Radzimy zapoznać się z warunkami użytkowania tych stron.

6. Ochrona praw

Dane zawarte w serwisie Travel.Globly.eu podlegają prawom autorskim, prawom własności, prawom o ochronie konsumentów i konkurancji.

Poprzez korzystanie z serwisu Travel.Globly.eu uzyskujecie Państwo dostęp i możliwość wyświetlania danych jednak nie uzyskujecie Państwo prawa do pobierania, kopiowania, powielania danych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

7. Zmiana Regulaminu użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu użytkowania w dowolnej chwili oraz z natychmiastowym skutkiem. Dokonane zmiany wchodzą w życie w chwili ich publikacji na stronie internetowej Travel.Globly.eu. Poprzez dalsze użytkowanie serwisu Travel.Globly.eu po wprowadzonej zmianie, wyrażają Państwo automatyczną zgodę na zawarte warunki.

8. Zastosowanie prawa

Dla spraw związanych z serwisem internetowym Travel.Globly.eu obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży. Prawa użytkowników międzynarodowych pozostają nienaruszone. Staramy się w pierwszej kolejności rozwiązywać wszelkie ewentualnie zaistniałe spory polubownie. Dla sporów, których nie udało się znaleźć polubownego rozwiązania właściwą siedzibą sądu jest Cieszyn.


Część 3 – Ogólne Warunki Handlowe Travel.Globly.eu

1. Wstęp

1.1 Remarco Waliczek Spółka Jawana, Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn prowadzi platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu prezentującą usługi turystyczne oferowane przez lokalnych Partnerów – lokalnych gospodarzy, przewodników, firmy i instytucje związane z turystyką.

1.2 Travel.Globly.eu nie występuje sama jako wynajmujący, sprzedawca, organizator, ani też jako inna strona umowy świadczenia usług turystycznych, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

1.3 Użytkownik może za pomocą platformy rezerwacyjnej Travel.Globly.eu znajdować i rezerwować noclegi, środki transportu, atrakcje i wycieczki.

2. Przedmiot Ogólnych Warunków Handlowych

2.1 Ogólne Warunki Handlowe platformy rezerwacyjnej Travel.Globly.eu obowiązują dla wszystkich sposobów korzystania z serwisu.

2.2 Relacja pomiędzy Użytkownikiem a Travel.Globly.eu ogranicza się do pośredniczenia platformy rezerwacyjne Travel.Globly.eu w przekazaniu Partnerowi zapytania Użytkownika o rezerwację oraz przekazaniu płatności należnej Partnerowi (po potrąceniu 10% prowizji od Partnera) za rezerwację usługi turystycznej.

2.3 Szczegółowe warunki dotyczące relacji pomiędzy Użytkownikiem a Parnerami Travel.Globly.eu opisuje część II OWH Travel.Globly.eu.

3. Rejestracja konta Użytkownika

3.1 Użytkownik może korzystać z niektórych funkcji serwisu Travel.Globly.eu anonimowo.

3.2 Część funkcji platformy rezerwacyjnej Travel.Globly.eu wymaga od Użytkownika rejestracji i podania danych.

3.3 Użytkonik może utworzyć w serwisie Travel.Globly.eu zwykłe konto Użytkownika (służące rezerwacji usług turystycznych) lub konto Partnera służące dodawaniu ofert turystycznych w platformie rezerwacyjnej.

3.4 Użytkownik dokonujący rejestracji w Travel.Globly.eu zgadza się na niniejszy Regulamin użytkowania, Ogólne Warunki Handlowe oraz Politykę prywatności serwisu Travel.Globly.eu i wysyła dane podane w formularzu do administratora serwisu.

3.5 Rejestracja konta Użytkownika następuje w momencie wysłania wiadmomści z potwierdzeniem rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail lub poprzez odpowiednią informację w ustawieniach kontach Facebook (w przypadku rejestracji za pomocą konta Facebook).

3.6 Zakładanie więcej niż jednego konta Użytkownika dla tej samej osoby, firmy lub organizacji jest niedozwolone, a konto nie może być przeniesione.

3.7 Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że ukończył 18 lat.

3.8 Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że dołoży starań, aby zachować dane logowania, hasła i dane wrażliwe w tajemnicy.

4. Aktywacja konta Partnera

4.1 W trakcie rejestracji konta w serwisie Travel.Globly.eu, Użytkownik może zarejstrować konto Partnera wybierając odpowiednią opcję podczas rejestracji.

4.2 Po zarejestrowaniu konta Partnera i zatwierdzeniu przez administratora serwisu Travel.Globly.eu, w panelu konta Użytkownika pojawi się opcja wyboru Pakietu Partnerskiego (Membership Package).

4.3 Użytkownik może skorzystać z jednego z Pakietów Partnerskich dostępnych na stronie “Cennik dla Partnerów” lub z Pakietu udostępnionego Użytkownikowi przez osobę reprezentującą Travel.Globly.eu w postaci linku odrębnej strony z możliwością aktywacji Pakietu Partnera.

4.4 Po wybraniu Pakietu Partnerskiego, dokonaniu płatności abonamentowej i potwierdzeniu płatności przez Travel.Globly.eu, konto Partnera jest aktywowane z funkcjami określonymi w wybranym Pakiecie Partnerskim.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem przez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu

5.1 Travel.Globly.eu wskazuje Użytkownikom usługi turystyczne oferowane przez Partnerów na podstawie parametrów wyszukiwania określonych przez Użytkowników.

5.2 Za pomocą platformy rezerwacyjnej Travel.Globly.eu Użytkownik może złożyć ofertę umowy Partnerowi oferującemu usługi turystyczne. Złożenie oferty umowy Partnerowi odbywa się poprzez wypełnienie danych osobowych oraz kliknięcie przycisku “Rezerwuj i zapłać” przez Użytkownika.

5.3 Travel.Globly.eu na zlecenie i w imieniu Partnerów pobiera opłaty określone w rachunkach za rezerwacje usług turystycznych Partnerów. 

5.4 Użytkownik, który dokonał rezerwacji, jest związany przez 5 dni roboczych wiążącą ofertą złożoną Partnerowi. w tym celu patrz Punkt 5 Ogólnych Warunków Handlowych oferentów wycieczek w części III. 

5.5 Po dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika, Travel.Globly.eu na zlecenie i w imieniu Partnera wysyła do Użytkownika potwierdzenie rezerwacji, potwierdznie zapłaty oraz niezbędne informacje (np. nr. biletu).

5.6 Travel.Globly.eu przekazuje Użytkownikom informacje o usługach turystycznych Partnerów i ich warunkach. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za zapoznanie się z pełnymi informacjami dotyczącymi usług turystycznych i za przestrzeganie określonych przez Partnerów warunków, a Partnerzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczania lub wykluczenia (bez zwrotu zapłaconej ceny) Użytkownika z korzystania z usługi turystycznej w przypadku niespełniania warunków. 

5.7 Travel.Globly.eu nie gwarantuje poprawności danych przekazanych od Partnerów Użytkownikom.

6. Płatności online za usługi turystyczne

6.1 Płatności za rezerwacje dokonywane przez Użytkowników w systemie rezerwacyjnym Travel.Globly.eu dotyczą tylko i wyłącznie usług turystycznych Partnerów, a ich podstawą jest umowa pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem świadczącym usługi turystyczne na rzecz Użytkownika.

6.2 Travel.Globly.eu nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników dokonujacych rezerwacji poprzez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu.

6.3 Travel.Globly.eu inkasuje płatności dokonywane przez Użytkowników i przekazuje te płatności Partnerom po potrąceniu należnej prowizji wynoszącej 11%.

6.4 Użytkownik może dokonać płatności bez zakładania konta w serwisie Travel.Globly.eu. Użytkownik musi podać aktualne i prawdziwe dane dotyczące płatności, a w razie zmiany danych, niezwłocznie je zaktualizować.

6.5 Dokonując płatności, Użytkownik wyraża zgodę na skorzystanie z jego danych dotyczących płatności, w celu przekazania wynagrodzenia Partnerom.

6.6 Użytkownik może dochodzić zwrotu kwoty zapłaconej za usługi turystyczne prezentowane i rezerwowane przez Travel.Globly.eu tylko i wyłącznie od Partnera. W tym celu w serwisie dostępne są funkcje komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

6.7 Osobami kontaktowymi w przypadku poszczególnych usług turystycznych rezerwowanych przez Użytkownika są przedstawiciele Partnera, jako strony umowy z Użytkownikiem. w związku z umową o świadczenie i wynagrodzeniem za nie jest dany oferent jako strona umowy.

7. Gwarancja dostępności i odpowiedzialność

7.1 Travel.Globly.eu może zawiesić działalność i platformę, przekształcić, ograniczyć lub rozwinąć jej funkcje według własnego uznania. Nie narusza to uzgodnień niniejszego Regulaminu i OWH.

7.2 Travel.Globly.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenia usług turystycznych oferowane przez Partnerów. Osobami kontaktowymi Użytkownika w kwestii pytań i roszczeń w związku z umowami o świadczenie usług turystycznych są za każdym razem przedstawiciele Partnerów.

7.3 Travel.Globly.eu nie odpowiada za dojście do skutku umowy świadczenia usług turystycznych zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

7.4 Travel.Globly.eu nie odpowiada za wady w realizacji świadczeń usług turystycznych przez Partnerów.

7.5 Travel.Globly.eu nie odpowiada za szkody na osobach i szkody materialne wynikłe ze świadczenia usług turystycznych przez Partnerów wobec Użytkowników.

7.6 Ewentualna odpowiedzialność cywilna Travel.Globly.eu wynikająca z zawinionego naruszenia obowiązków podczas świadczenia usług promocji i pośrednictwa sprzedaży usług turystycznych Partnerów, pozostaje nienaruszona przez powyższe postanowienia. 

7.7 Odpowiedzialność cywilna Travel.Globly.eu wynikająca z zawinionego naruszenia obowiązków podczas świadczenia usług promocji i pośrednictwa sprzedaży usług turystycznych Partnerów jest ograniczona do potrójnej ceny turystycznej usługi za wyjątkiem sytuacji rażącego zaniechania lub zaniedbania.

8. Wypowiedzenie umowy

Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy w każdej chwili poprzez usunięcie swojego konta. Travel.Globly.eu wypowiedzieć umowę w każdej chwili przy zachowaniu 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Powstałe wcześniej roszczenia pozostają nienaruszone.

9. Opinie w Travel.Globly.eu

9.1 Użytkownicy mogą publikować swoje opinie dotyczące usług turystycznych Partnerów.

9.2 Travel.Globly.eu zastrzego sobie prawo do usuwania, zmiany i moderacji umieszczanych opinii.

9.3 Travel.Globly.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich przez wpisy publikowane przez Użytkowników.

10. Ochrona danych osobowych

10.1 Travel.Globly.eu przetwarza dane Użytkowników uzasadnionym celu realizacji niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

10.2 Travel.Globly.eu w przypadkach uzasadnionych realizacją niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przekazuje dane Użytkowników Partnerom, którzy dalej przetwarzają dane na własną rękę i odpowiedzialność.

10.3 Więcej informacji na temat Polityki Prywatności Travel.Globly.eu znajdziecie Państwo na stronie: https://travel.globly.eu/polityka-prywatnosci/

11. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

11.1 Travel.Globly.eu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w każdej chwili bez podania przyczyn.

11.2 Travel.Globly.eu dokona takich zmian, które są uzasadnione wspólnym interesem Użytkowników, Partnerów oraz Travel.Globly.eu.

11.3 O zmianach warunków Travel.Globly.eu poinformuje Użytkowników mailowo najpóźniej na dwa tygodnie przed wejściem tych zmian w życie.

11.4 W razie braku sprzeciwu użytkownika odnośnie zmian w OWH przez dwa tygodnie od daty otrzymania emaila, zmienione OWH uznajemy za za zaakceptowane przez Użytkownika. W odrębnej wiadomości email Travel.Globly.eu poinformuje Użytkowników i zmianach w OWU oraz dwutygodniowym okresie akceptacji zmian.

12. Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są całościowym porozumieniem pomiędzy Travel.Globly.eu, Użytkownikami i Partnerami. Nie istnieją żadne inne postanowienia uzupełniające. 


Część 4 – Ogólne Warunki Handlowe Partnerów Travel.Globly.eu

1. Wstęp

Ogólne Warunki Handlowe Partnerów stosowane są do wszelkich umów, które są zawierane między Partnerami i Użytkownikami za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej Travel.Globly.eu.

2. Aktualność i poprawność danych

2. 1 Dane podawane przez Użytkowników muszą być aktualne i poprawne.

2.2 Partner zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub wykluczenia Użytkownika z udziału w usłudze turystycznej.

2.3 Partner zastrzega sobie prawo do zażądania odszkodowania w wysokości kosztów anulacji jeżeli Użytkownik podał nieprawidłowe dane.

3. Punktualność

Użytkownicy odpowiadają za punktualne stawienie się w miejscu zbiócki wyznaczonym przez Partnera.

4. Dokumenty i dodatkowe warunki

4.1 Użytkownik odpowiada z kompletność swoich dokumentów potrzebnych do realizacji umowy świadczenia usług turystycznych.

4.2 Jeśli Partner wymaga dodatkowych warunków umowy, za dotrzymanie tych dodatkowych warunków uczestnictwa odpowiada Użytkownik, a Partner zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika w przypadku niedotrzymania warunków.

5. Wiążący charakter umowy

5.1 Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem wchodzi w życie w chwili przyjęcia przez Partnera wiążącej oferty umowy wyłanej przez Użytkownika przez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu.

5.2 Wysłana przez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu umowa ma charakter wiążący Użytkownika przez 5 dni roboczych. Jeżeli w tym czasie Partner przyjmie ofertę Użytkownika, umowa wchodzi w życie.

6. Płatność za usługi turystyczne

Uzgodniona cena całkowita za usługę turystyczną, w sprzedaży której pośredniczyła platforma rezerwacyjna Travel.Globly.eu jest wymagalna najpóżniej w momencie zawarcia umowy. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej online

Umowom świadczenia usług turystycznych zawieranym online pomiędzy Użytkownikami a Partnerami przez platformę rezerwacyjną Travel.Globly.eu, przysługuje prawo do odstąpienia i wypowiedzenia z zachowaniem 10 dniowego okresu.

8. Ubezpieczenie

Ceny usług turystycznych prezentowanych w serwisie Travel.Globly.eu nie zawierają ubezpieczenia, chyba że treść oferty turystycznej wskazuje inaczej. Użytkownik powinien zadbać o ubezpieczenie we własnym zakresie.

9. Brak płatności za usługi Partnerów

W przypadku braku płatności przez Użytkownika za usługi turystyczne, Partner ma prawo do odstąpienia od umowy i obciążenia Użytkownika kosztami odwołania rezerwacji podanymi w ofercie.

10. Anulowanie rezerwacji

10.1 W przypadku anulowania rezerwacji przez Użytkownika obowiązuje zasada storno – zwrot wpłaconej ceny zgodnie z warunkami podanymi w opisie usługi turystycznej. Travel.Globly.eu radzi Użytkownikowi uważnie przeczytać informacje zawarte w opisie usługi turystycznej.

10.2 Jeśli opis usługi turystycznej Partnera nie zawiera warunków anulowania, wtedy obowiązują następujące opłaty:

a. anulowanie do 24 godzin przed rozpoczęciem uzługi: zwrot kwoty w całości

b. anulowanie po więcej niż 24 godzinach przed rozpoczęciem imprezy lub w przypadku nieobecności: brak zwrotu ceny

10.3 Zwrot ceny realizowany za pomocą środków płatności na odległość. Dokładna data zwrotu zależy od przyjętej formy płatności i trwa zazwyczaj do 7 dni roboczych.

11. Odmowa w sytuacjach nadzwyczajnych

11. 1 W sytuacjach nadzwyczajnych uniemożliwiających realizację umowy takich jak: warunki atmosferyczne, sytuacja społeczna, polityczna etc. Partner ma prawo odwołania zarezerwowanych usług.

11.2 W przypadku odwołania w sytuacjach nadzwyczajnych obowiązuje pełny zwrot ceny.

12. Wykluczenie z udziału

12.1 Partner ma prawo do niedopuszczenia Użytkownika do usługi turystycznej, jeżeli Użytkownik nie spełnia określonych przez Parnera warunków lub udział Użytkownika zakłócałby realizację umowy świadczenia usługi turystycznej.

12.2 W przypadku niedopuszczenia Użytkownika do usługi turystycznej w wyniku niespełniania przez Użytkownika warunków, nie przysługuje zwrot ceny.

13. Zmiany w programie usługi turystycznej

Partner ma prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w programie, jeśli jest to konieczne dla realizacji usługi turystycznej.

14. Pozostałe warunki

Zastosowanie dla poszczególnych ofert i rezerwacji ma strefa czasowa właściwa dla Partnera. Pozostałe warunki znajdują się w opisie każdej usługi turystycznej.

15. Odpowiedzialność Partnera

Partner odpowiada za swe usługi turystyczne zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

16. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

16.1 Travel.Globly.eu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w każdej chwili bez podania przyczyn.

16.2 Travel.Globly.eu dokona takich zmian, które są uzasadnione wspólnym interesem Użytkowników, Partnerów oraz Travel.Globly.eu.

16.3 O zmianach warunków Travel.Globly.eu poinformuje Użytkowników mailowo najpóźniej na dwa tygodnie przed wejściem tych zmian w życie.

16.4 W razie braku sprzeciwu użytkownika odnośnie zmian w OWH przez dwa tygodnie od daty otrzymania emaila, zmienione OWH uznajemy za za zaakceptowane przez Użytkownika. W odrębnej wiadomości email Travel.Globly.eu poinformuje Użytkowników i zmianach w OWU oraz dwutygodniowym okresie akceptacji zmian.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox